1. K-State home
  2. »English
  3. »People
  4. »Mariya Vaughan

Department of English

Mariya Vaughan

Instructor
M.A. 2011, Kansas State University

Email: mbjv@ksu.edu
Office: ECS 004B
Phone: (785) 532-2186