Mariya Vaughan

Instructor
M.A. 2011, Kansas State University

Email: mbjv@ksu.edu
Office: ECS 004B
Phone: (785) 532-2186