FSAE Michigan 2019

dan getting ready

pushing ocelot